Σεμινάριο: Babies Move Too – Κατανόηση και Προσδιορισμός της Πράξης στα Βρέφη

 Σεμινάριο: Babies Move Too – Κατανόηση και Προσδιορισμός της Πράξης στα Βρέφη

2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 από 2:00MΜ έως 9:45 ΜΜ

Ομιλητής: Teresa A. May-Benson Sc.D., OTR/L, FAOTA

 

Το σεμινάριο “Babies Move Too: Understanding and Addressing Praxis in Infants” αναφέρεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων πράξης στα παιδιά κατά τα πρώτα οκτώ χρόνια ζωής τους. Ειδικότερα, οι βάσεις και η υποδομή των δεξιοτήτων πράξης αναπτύσσονται στα πρώτα δύο χρόνια. Η επεξεργασία αισθήσεων, οι μηχανισμοί στήριξης, η ανάπτυξη αντανακλαστικών, ο πειραματισμός στο παιχνίδι και άλλα συντελούν στην ανάπτυξη του ιδεασμού  και κινητικών ικανοτήτων ενός βρέφους. Αυτό το μάθημα θα εξετάσει τις βάσεις της ανάπτυξης της πράξης στα βρέφη, θα συζητήσει κύριες παρατηρήσεις πιθανών προκλήσεων στην ανάπτυξη της πράξης και θα παρέχει κλειδιά παρέμβασης με τα βρέφη κατά τα πρώτα δύο χρόνια ζωής τους.   Το σεμινάριο “Babies Move Too: Understanding and Addressing Praxis in Infants” θα χρησιμοποιήσει διαλέξεις, περιπτώσεις μελέτης και αναθεωρημένα βίντεο. Θα παρέχεται επαρκής χρόνος για ερωτήσεις των συμμετεχόντων. Στόχος είναι η επίτευξη των ακόλουθων μαθησιακών στόχων μέχρι το τέλος του μαθήματος:  

  1. Description of the sensory and motor bases of action in children two years of age and younger.
  2. Recognizing early signs of potential challenges in infant performance.
  3. Description of intervention strategies to promote the development of action skills in infants.

Duration: 6 hours
Level: Introductory

Audience:

  • Occupational therapists
  • Speech therapists
  • Occupational therapy assistants
  • Physiotherapists
  • Early trainers

EARLY BIRD PRICE : 200€ – ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
(περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)

EARLY BIRD PRICE : 248€ – ΕΩΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
(περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%)

Reserve your seat now!